Preloader

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky uživatelských účtů služeb společnosti Mizar Lab a.s.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Účel úpravy. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky Uživatelského účtu Mizar ID“) upravují podmínky pro uživatelské účty (dále jen „Uživatelský účet Mizar ID“) zájemců o služby (dále jen „Uživatelé“), které jsou poskytovány společností Mizar Lab a.s., IČO: 019 57 104, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23361 (dále jen „Poskytovatel“).
  2. Poskytované služby. Poskytovatel je provozovatelem různých webových stránek a mobilních aplikací, prostřednictvím kterých nabízí či bude zájemcům nabízet různé druhy služeb (dále též jen „Služby“), jejichž aktuální výčet a specifikace jsou vždy obsaženy v příslušném aktuálním „Přehledu Služeb Mizar Lab“, zveřejněném na webové stránce Služeb s doménou mizarlab.cz (dále jen „Web Mizar Lab“), na URL https://mizarlab.cz/sluzby. Služby mohou být zájemcům nabízeny rovněž prostřednictvím webových stránek a mobilních aplikací provozovaných některým ze smluvních partnerů Poskytovatele. Webové stránky provozované Poskytovatelem dále též jen „Stránky poskytovatele“. Mobilní aplikace provozované Poskytovatelem dále též jen „Aplikace poskytovatele“. Webové stránky provozované smluvním partnerem Poskytovatele dále též jen „Stránky partnera“. Mobilní aplikace provozované smluvním partnerem Poskytovatele dále též jen „Aplikace partnera“ Stránky poskytovatele a Stránky partnera dále též jen „Stránky“. Aplikace poskytovatele a Aplikace partnera dále též jen „Aplikace“.
  3. Využití služeb. Zřízením Uživatelského účtu Mizar ID prostřednictvím webového rozhraní přístupného na webové stránce URL https://mizarauth.cz (dále jen „Web Mizar Auth“) získává Uživatel možnost využití veškerých Služeb za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami Uživatelského účtu Mizar ID aktuálně poskytovaných Poskytovatelem s využitím jednotného Uživatelského účtu Mizar ID pro všechny Poskytovatelem poskytované Služby, a to s jednotným systémem registrace Uživatele, přihlašování Uživatele a odhlašováním Uživatele.
  4. Použitelnost obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky Uživatelského účtu Mizar ID se použijí na všechny Poskytovatelem poskytované Služby.
 2. Vytvoření Uživatelského účtu Mizar ID

  1. Uživatelský účet. Uživatelský účet Mizar ID je pro každého Uživatele tvořen jedinečným Uživatelem zvoleným uživatelským jménem tvořeným emailovou adresou Uživatele (dále též jen „Uživatelské jméno“) a Uživatelem zvoleným přístupovým heslem (dále též jen „Heslo“).
  2. Vytvoření uživatelského účtu. Uživatelský účet Mizar ID si Uživatel může vytvořit prostřednictvím webového rozhraní přístupného Webu Mizar Auth nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací.
  3. Údaje uživatele. Při vytvoření Uživatelského účtu Mizar ID je Uživatel povinen zadat své pravé jméno a příjmení a případné další údaje nezbytné pro poskytování Služeb, vyúčtování poskytnutých Služeb a vystavení příslušných daňových dokladů.
  4. Nakládání s identifikačními údaji a hesly. Uživatel je povinen zajistit bezpečné nakládání s veškerými identifikačními údaji a hesly nezbytných pro zřízení Uživatelského účtu Mizar ID a jeho další užívání Uživatelem, a to včetně užívání Služeb prostřednictvím Stránek a Aplikací, tedy Uživatel zejména tyto identifikační údaje a/ nebo hesla nesdělí nebo jinak nezpřístupní žádné třetí osobě. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a/ nebo hesla jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli.
  5. Potvrzení údajů uživatele. Vytvoření Uživatelského účtu Mizar ID a příslušné zadané údaje je Uživatel před zřízením Uživatelského účtu Mizar ID povinen potvrdit prostřednictvím webového rozhraní přístupného na Webu Mizar Auth nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací. Jednorázový odkaz pro potvrzení zadaných údajů bude Uživateli zaslán na emailovou adresu, která tvoří jeho Uživatelské jméno.
 3. Změny Uživatelského účtu Mizar ID

  1. Změny uživatelského účtu. Uživatelské jméno a Heslo Uživatelského účtu Mizar ID a další registrační a případné evidenční údaje může Uživatel v rámci využití kterékoliv Služby kdykoliv změnit prostřednictvím webového rozhraní přístupného na Webu Mizar Auth nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací.
  2. Zapomenuté heslo. V případě zapomenutého Hesla může Uživatel kdykoliv požádat prostřednictvím webového rozhraní přístupného na Webu Mizar Auth o zaslání nového Hesla, přičemž jednorázový odkaz na nové nastavení hesla bude zaslán Uživateli v e-mailu zaslaném Poskytovatelem na emailovou adresu Uživatele tvořící jeho dosavadní Uživatelské jméno.
 4. Přihlášení a odhlášení Uživatelského účtu Mizar ID

  1. Přihlášení k uživatelskému účtu. K Uživatelskému účtu Mizar ID se Uživatel přihlašuje zadáním Uživatelského jména a Hesla prostřednictvím webového rozhraní přístupného na Webu Mizar Auth nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací (Uživatel přihlášený k Uživatelskému účtu Mizar ID dále též jen „Přihlášený uživatel“; přihlášení Uživatele Uživatelskému účtu Mizar ID dále též jen „Přihlášení“).
  2. Odhlášení od uživatelského účtu. Z Uživatelského účtu Mizar ID se Uživatel odhlašuje volbou tlačítka „Odhlásit se“ prostřednictvím webového rozhraní přístupného na Webu Mizar Auth nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací (dále též jen „Odhlášení“).
  3. Přihlášení ke službám. Přihlášením k Uživatelskému účtu Mizar ID se Uživatel přihlašuje ke všem Službám, které umožňují přihlášení prostřednictvím Uživatelského účtu Mizar ID.
  4. Odhlášení od služeb. Odhlášením z Uživatelského účtu Mizar ID se Uživatel odhlašuje ze všech Služeb, ve kterých je prostřednictvím Uživatelského účtu Mizar ID přihlášený.
 5. Využití Uživatelského účtu Mizar ID, využití Služeb a úplata za poskytnutí Služeb

  1. Produktové obchodní podmínky jednotlivých služeb. Podmínky využití a poskytování jednotlivých Služeb poskytovaných Poskytovatelem se řídí zejména jejich jednotlivými příslušnými produktovými obchodními podmínkami (dále jen „Produktové obchodní podmínky“), které jsou platné vždy pro příslušnou poskytovanou Službu. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami Uživatelského účtu Mizar ID a Produktovými podmínkami pro určitou Službu, mají ve vztahu k předmětné Službě vždy přednost příslušné Produktové podmínky.
  2. Úplata. Jednotlivé Služby jsou poskytovány za úplatu (dále též jen “Úplata“), která je specifikována buď v příslušných cenících pro danou Službu (dále též jen “Ceníky“) a/ nebo Poskytovatelem nabídnuta a Objednatelem akceptována prostřednictvím webového rozhraní přístupného na Webu Mizar Lab nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací v rámci poptávky po zajištění předmětné Služby.
  3. Kredit. Úplata za Služby je hrazena vždy za podmínek stanovených pro jednotlivé Služby v příslušných Produktových podmínkách, a to zejména prostřednictvím předplacených úhrad za poskytnuté Služby (dále též jen „Kredit“) a to s tím, že způsob úhrady za Kredit, a podmínky jeho užití či vrácení jsou stanoveny pro každou jednotlivou Službu zvlášť.
  4. Potvrzení produktových obchodních podmínek. Přihlášený uživatel je po přihlášení k Uživatelskému účtu Mizar ID oprávněn využívat veškeré Poskytovatelem aktuálně poskytované Služby, a to do výše zůstatku jeho Kreditu pro příslušnou Službu, a to za podmínky, že před prvním použitím příslušné Služby potvrdil prostřednictvím webového rozhraní Stránky či Aplikace příslušné Produktové podmínky příslušné Služby, a to buď jednotlivě pro příslušnou Službu zvlášť a/ nebo pro všechny Poskytovatelem aktuálně poskytované Služby současně.
  5. Využití služeb přihlášeným uživatelem. Přihlášený uživatel může v rámci příslušného Přihlášení za stanovených podmínek využít kteroukoliv ze Služeb aktuálně poskytovaných Poskytovatelem.
  6. Změna rozsahu poskytovaných služeb. Poskytovatel je oprávněn rozsah poskytování jednotlivých Služeb kdykoliv změnit, případně přestat poskytovat kteroukoliv Službu, některé Služby či ukončit poskytování Služeb zcela.
  7. Přerušení poskytování služeb. Poskytovatel není povinen zajistit nepřetržitou funkčnost Uživatelské účtu Mizar ID a nepřetržité poskytování Služeb a je oprávněn jejich provozování a poskytování kdykoliv přerušit, a to zejména s ohledem na administrativní a udržovací práce, výpadky v dodávkách nezbytných služeb a médií a faktickou nemožnost dotčené Služby v daném čase zajistit, a to zejména z důvodů na straně třetích osob.
  8. Autorské právo. Uživatelský účet Mizar ID, jednotlivé Služby a příslušné webové služby, mobilní aplikace a webové stránky jsou chráněny autorským právem Poskytovatele.
  9. Technická podpora. Pro kontaktování technické podpory v případě nefunkčnosti Uživatel použije kontaktní formulář na Webu Mizar Lab, na URL https://mizarlab.cz/podpora a nebo kontaktní formulář příslušné Služby prostřednictvím příslušného webového rozhraní Stránky či Aplikace.
  10. Odpovědnost za vady. Právní úprava odpovědnosti Poskytovatele za vady poskytované služby se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména dále uvedenými ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku:
   1. § 1914 občanského zákoníku: Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.
   2. § 1916 občanského zákoníku: Dlužník plní vadně, zejména a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji. K projevu vůle, kterým zcizitel předem omezí zákonný rozsah svých povinností z vadného plnění, se nepřihlíží. Vzdá-li se nabyvatel předem svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho vůle písemnou formu.
   3. § 1920 občanského zákoníku: Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení nabyvatel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to nabyvatel oznámí bez zbytečného odkladu zciziteli. Kdo na sebe převedl právo k předmětu, o kterém ví, že zciziteli nepatří nebo že zcizitel není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.
   4. § 1921 občanského zákoníku: Nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Nevytkl-li nabyvatel vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel při předání věděl nebo musel vědět.
   5. § 1922 občanského zákoníku: Jakmile nabyvatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat. Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.
   6. § 1923 občanského zákoníku: Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
   7. § 1924 občanského zákoníku: Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  11. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti Poskytovatele za vady na adrese sídla Poskytovatele nebo prostřednictvím webového formuláře Webu Mizar Lab, na URL https://mizarlab.cz/reklamace.
 6. Zrušení Uživatelského účtu Mizar ID

  1. Zrušení uživatelského účtu uživatelem. Uživatelský účet Mizar ID (a tím i možnost využívání veškerých Služeb vyžadujících přihlášení prostřednictvím Uživatelského účtu Mizar ID) může Uživatel kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím webového rozhraní přístupného na Webu Mizar Auth nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací.
  2. Zrušení uživatelského účtu poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn Uživatelský účet Mizar ID (a tím i poskytování veškerých Služeb) zrušit v následujících případech:
   1. Uživatel v souvislosti s užíváním Služeb porušuje Obchodní podmínky Uživatelské účtu Mizar ID a/ nebo Produktové podmínky a/ nebo právní předpisy a/ nebo veřejný pořádek a/ nebo dobré mravy.
   2. Bez uvedení důvodu, pokud to Uživateli oznámí e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu tvořící Uživatelské jméno Uživatele alespoň 15 dní předem.
  3. Informace o zrušení uživatelského účtu. O zrušení Uživatelského účtu Mizar ID bude Poskytovatel Uživatele informovat e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu tvořící Uživatelské jméno uživatele.
  4. Nevyčerpané kredity. Nevyčerpané Kredity pro jednotlivé Služby (respektive jejich odpovídající finanční hodnotu pokud výše Kreditu u dané Služby v konkrétním případě s ohledem na příslušné produktové podmínky neodpovídá výši příslušné Uživatelem provedené Úplaty – například v případě bonusu či jiného zvýhodnění Uživatele, v důsledku kterého výše poskytnutého Kreditu převyšovala výši Úplaty) Poskytovatel po zrušení Uživatelského účtu Mizar ID Uživatele vyplatí Uživateli nejpozději do 30 pracovních dní poté, co Uživatel Poskytovateli e-mailem odeslaným z e-mailové adresy tvořící Uživatelské jméno Uživatele sdělí Poskytovateli číslo účtu, na který si přeje nevyčerpaný Kredit zaslat. Ke sdělení příslušného čísla účtu Poskytovatel Uživatele vyzve e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu tvořící Uživatelské jméno Uživatele.
 7. Zpracování osobních údajů

  1. Právní úprava poskytování osobních údajů. Poskytovatel při zpracování osobních údajů Uživatele postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
  2. Zpracování osobních údajů poskytovatelem. Pro registraci Uživatele a správu Uživatelského účtu Mizar ID a v rámci poskytování Služeb je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem prostřednictvím webového rozhraní přístupného na Webu Mizar Auth (dále též jen „Osobní údaje“) nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s kteroukoliv Službou společně v rámci správy Uživatelského účtu Mizar ID.
  3. Oprávněnost zpracování osobních údajů. Výše uvedené zpracování Osobních údajů Poskytovatelem je oprávněné, neboť je nebytné pro poskytování Služeb Poskytovatelem.
  4. Ochrana oprávněných zájmů. Nad rámec zpracování Osobních údajů v rozsahu nezbytném pro poskytování Služeb může Poskytovatel příslušné Osobní údaje zpracovávat pro ochranu oprávněných zájmů Poskytovatele nebo třetích osob dle zákonných požadavků na zpracovávání Osobních údajů.
  5. Informace o zpracování osobních údajů. Pokud Uživatel předal Poskytovateli za účelem poskytnutí Služeb Osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o příslušném zpracování Osobních údajů. V opačném případě se Uživatel zavazuje Poskytovatele odškodnit za Poskytovateli případně vzniklou škodu.
  6. Zasílání obchodních sdělení. Uživatel zřízením Uživatelského účtu Mizar ID souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany Poskytovatele souvisejících s poskytováním Služeb a/ nebo s jinými obchodními aktivitami Poskytovatele a jeho obchodních partnerů a dále s případným ukládáním cookies Poskytovatelem. Příslušný souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat, a to sdělením zaslaným na adresu sídla Poskytovatele nebo emailem odeslaným na emailovou adresu Poskytovatele [email protected] z emailové adresy tvořící Uživatelské jméno Uživatele.
  7. Další informace o nakládání s osobními údaji. Další informace o nakládání s Osobními údaji Poskytovatel zveřejňuje na Webu Mizar Lab, na URL https://mizarlab.cz/gdpr.
 8. Změny obchodních podmínek

  1. Změny obchodních podmínek. Obchodní podmínky Uživatelského účtu Mizar ID a/ nebo Produktové podmínky je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit, a to s účinností vůči Uživateli nejdříve 15 dní poté, co Poskytovatel Uživatele o příslušné změně informoval e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu tvořící Uživatelské jméno Uživatele. V případě nesouhlasu s příslušnou změnou může Uživatel Uživatelský účet Mizar ID kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím webového rozhraní přístupného na Webu Mizar Auth nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací. V případě, že Uživatel vyjádří svůj nesouhlas se změnou Obchodních podmínek Uživatelského účtu Mizar ID, uživatelský účet Mizar ID bude bez dalšího zrušen. Pokud Uživatel po účinnosti příslušné změny svůj uživatelský účet nadále užívá, platí pro něj příslušné nové znění Obchodních podmínek Uživatelského účtu Mizar ID a/ nebo Produktových podmínek.
 9. Závěrečná ustanovení

  1. Účinnost. Tyto obchodní podmínky Uživatelského účtu Mizar ID nabývají účinnosti dne 01.11.2022.
  2. Rozhodné právo. Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele související s Uživatelským účtem Mizar ID či se Službami se řídí právem České republiky.
  3. Příslušnost soudů. K rozhodování případných sporů Poskytovatele a Uživatele souvisejících s Uživatelským účtem Mizar ID či se Službami jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy České republiky.
  4. Mimosoudní řešení sporů. Případné spory související s Uživatelským účtem Mizar ID a se Službami lze řešit i mimosoudní cestou.
  5. Řešení sporů Českou obchodní inspekcí. Uživatel se v rámci řešení případného sporu může obrátit i na Českou obchodní inspekci (internetová adresa www.coi.cz) nebo využít kontaktní platformu www.evropskyspotrebitel.cz).
  6. Živnostenská kontrola. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad.
  7. Kontrola nakládání s osobními údaji. Kontrolu nakládání s příslušnými osobními Údaji zpracovanými Poskytovatelem vykonává Úřad na ochranu osobních údajů.
  8. Kontaktní email poskytovatele. Kontaktní emailovou adresou Poskytovatele je adresa [email protected].

Produktové obchodní podmínky služby Čistý štít poskytované společností Mizar Lab a.s.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Předmět úpravy. Tyto produktové obchodní podmínky služby Čistý štít (dále jen „Produktové obchodní podmínky služby Čistý štít“), která je které poskytována společností Mizar Lab a.s., IČO: 019 57 104, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23361 (dále jen „Poskytovatel“), upravují podmínky pro užití předmětné služby (dále jen „Služba Čistý štít“) zájemci o její poskytnutí (dále též jen „Zákazníci“).
  2. Služba Čistý štít. Služba Čistý štít je službou, umožňující Zákazníkům získat v krátkém čase, s minimální administrativní zátěží a za finančně výhodných podmínek určité v příslušných veřejně dostupných databázích a registrech dostupné informace a údaje (dále též jen „Informace“) týkající se Zákazníkem specifikovaných osob (dále též jen „Subjekty údajů“), a to ve formě přehledu informací ve formátu pdf (dále též jen „Certifikát“), vystaveného Poskytovatelem.
  3. Dílčí služby. Ke dni vydání těchto Produktových obchodních podmínek služby Čistých štít jsou v rámci Služby Čistý štít Poskytovatelem samostatně nebo ve spolupráci s jeho smluvními partnery nabízeny a poskytovány následující dílčí služby (dále též jen „Dílčí služby“):
   1. Prověření Informací dostupných o Subjektu údajů ve veřejném seznamu – Centrální evidenci exekucí, který je veden Exekutorskou komorou České republiky služby (dále též jen „Prověření Centrální evidence exekucí“).
   2. Prověření Informací dostupných o Subjektu údajů v Insolvenčním rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky služby (dále též jen „Prověření Insolvenčního rejstříku“).
   3. Prověření, zda občanský průkaz se zadaným číslem evidován v Registru neplatných dokladů, vedeném Ministerstvem vnitra České republiky (dále též jen „Prověření Registru neplatných dokladů“).
   4. Prověření, zda je zadaná adresa platnou adresou na území České republiky a zda se jedná o tzv. ohlašovnu neboli úřední adresu podle zákona o evidenci obyvatel, tedy adresu obecního úřadu/městského úřadu/úřadu městské části, a to v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jen „Prověření Registru územní identifikace, adres a nemovitostí“).
   5. Prověření Informací (tj. aktivních záznamů o Subjektu údajů) dostupných o Subjektu údajů v databázi pátrací evidence Policie České republiky (dále též jen „Prověření Databáze pátrací evidence Policie České republiky“).
  4. Přihlášení zákazníci a Nepřihlášení zákazníci. Dílčí služby jsou poskytovány:
   1. Zákazníkům, kteří jsou Přihlášenými uživateli se zřízeným Uživatelským účtem Mizar ID dle Obchodních podmínek Uživatelského účtu Mizar ID služby (dále též jen „Přihlášení zákazníci“).
   2. Zákazníkům, kteří nejsou Přihlášenými uživateli se zřízeným Uživatelským účtem Mizar ID dle Obchodních podmínek Uživatelského účtu Mizar ID (dále též jen „Nepřihlášení zákazníci“).
  5. Způsob poskytování. Služba Čistý štít, respektive jednotlivé Dílčí služby, jsou poskytovány prostřednictvím webové stránky s doménou cistystit.cz (dále jen „Web Čistý štít“), na URL https://cistystit.cz. Služba Čistý štít, respektive jednotlivé Dílčí služby, mohou být zájemcům nabízeny rovněž prostřednictvím dalších webových stránek a prostřednictvím mobilních aplikací provozovaných Poskytovatelem nebo některým ze smluvních partnerů Poskytovatele. Webové stránky provozované Poskytovatelem dále též jen „Stránky poskytovatele“. Mobilní aplikace provozované Poskytovatelem dále též jen „Aplikace poskytovatele“. Webové stránky provozované smluvním partnerem Poskytovatele dále též jen „Stránky partnera“. Mobilní aplikace provozované smluvním partnerem Poskytovatele dále též jen „Aplikace partnera“ Stránky poskytovatele a Stránky partnera dále též jen „Stránky“. Aplikace poskytovatele a Aplikace partnera dále též jen „Aplikace“.
 2. Úplata

  1. Úplata. Dílčí služby jsou poskytovány za úplatu (dále jen „Úplata“), jejíž aktuální výše je uvedena v Ceníku Služby Čistý štít, zveřejněném na Webu Čistý štít a/ nebo na Stránkách a/ nebo v Aplikacích (dále jen „Úplata“), a to s tím, že s aktuální výší příslušné Úplaty bude Zákazník seznámen i před potvrzením objednávky příslušné Dílčí služby.
  2. Úhrada Úplaty Přihlášenými zákazníky. Přihlášení zákazníci hradí stanovenou Úplatu za objednané Dílčí služby formou zápočtu proti zůstatku jimi předplacených úhrad za Dílčí služby (dále též jen „Kredit“.
  3. Úhrada Úplaty Nepřihlášenými zákazníky. Nepřihlášení zákazníci hradí stanovenou Úplatu za objednané Dílčí služby formou přímé úhrady za Dílčí služby (dále též jen „Přímá platba“), a to prostřednictvím některého z dostupných on-line platebních systémů, s nimiž Poskytovatel v době objednání příslušné Dílčí služby spolupracuje, přístupných prostřednictvím příslušné Stránky či Aplikace. .
  4. Daňové doklady. Po uhrazení Úplaty za čerpané Dílčí služby zašle Poskytovatel Zákazníkovi zjednodušený daňový doklad (fakturu), a to na emailovou adresu, která tvoří Uživatelské jméno Přihlášeného zákazníka, nebo kterou Nepřihlášený zákazník jako příslušnou emailovou adresu uvedl v rámci Objednávky („Objednávka“ viz bod III. odst. 1), a to s tím, že u Přihlášeného zákazníka mohou být příslušné daňové doklady vystavovány souhrnně za určité časové období, které nepřesáhne 1 kalendářní měsíc.
  5. DPH. Ceny uvedené v Ceníku služby Čistý štít jsou včetně případné DPH.
  6. Kredit. Pokud není v podmínkách pro poskytování příslušné Dílčí služby stanoveno jinak, předplácí si Zákazník Kredit pro Službu Čistý štít prostřednictvím některého z dostupných on-line platebních systémů, s nimiž Poskytovatel v době předplacení příslušné Dílčí služby spolupracuje, přístupných prostřednictvím příslušné Stránky či Aplikace. Informace o výši aktuálního zůstatku Kreditu Zákazníka pro Službu Čistý štít je dostupná prostřednictvím Uživatelského účtu Mizar ID dle Obchodních podmínek Uživatelského účtu Mizar ID přístupného prostřednictvím příslušné Stránky či Aplikace. Výše Kreditu Zákazníka pro Službu Čistý štít v konkrétním případě nemusí odpovídat výši příslušné Zákazníkem provedené předplacené – například v případě bonusu či jiného zvýhodnění uživatele dle příslušného aktuálního Ceníku Služby Čistý Štít.
  7. Vrácení nevyčerpaného Kreditu. Nevyčerpaný Kredit pro Službu Čistý Štít (respektive jejich odpovídající finanční hodnotu pokud výše Kreditu u dané Služby v konkrétním případě neodpovídá výši příslušné Uživatelem předplacené Úplaty – například v případě bonusu či jiného zvýhodnění uživatele dle příslušného aktuálního Ceníku Služby Čistý Štít) Poskytovatel vyplatí Zákazníkovi nejpozději do 30 pracovních dní poté, co o to Zákazník Poskytovatele požádá e-mailem odeslaným z e-mailové adresy tvořící Uživatelské jméno Uživatelského účtu Mizar ID Zákazníka, v němž Zákazník sdělí Poskytovateli číslo účtu, na který si přeje nevyčerpaný Kredit zaslat. Ke doplnění příslušného čísla účtu Poskytovatel případně Zákazníka vyzve e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu tvořící příslušné Uživatelské jméno Zákazníka. Pro případ, že Zákazník bude požadovat vrácení Kreditu ve výši větší než 10.000,-Kč za jeden rok (tj. za 365 dnů), je Poskytovatel v souladu s právními předpisy proti praní špinavých peněz oprávněn vrácení zůstatku Kreditu podmínit provedením zjednodušené identifikace vlastníka účtu, na který má být příslušný Kredit vrácen, a to zejména provedením úhrady částky ve výši 1,- Kč z předmětného účtu na účet Poskytovatele, a to s tím, že příslušná částka ve výši 1,- Kč bude následně Poskytovatelem Zákazníkovi vrácena současně s vrácením zůstatku Kreditu.
 3. Objednávky a způsob poskytování Dílčích služeb

  1. Objednávky. Konkrétní Dílčí službu si Zákazník objedná tak, že:
   1. Na příslušné Stránce či v příslušné Aplikaci si prostřednictvím volby příslušných polí a/ nebo vyplněním příslušných údajů zvolí požadovanou Dílčí službu a její rozsah.
   2. Na příslušné Stránce či v příslušné Aplikaci vyplnění do příslušný polí požadované identifikační údaje a/ nebo další údaje o Subjektu údajů, o které má zájem zjistit příslušné Informace.
   3. Zkontroluje a případně upraví Poskytovatelem připravené shrnutí objednávky a následně jej bez zbytečného odkladu potvrdí. Takto potvrzené údaje obsažené v objednávce jsou pro účely poskytnutí předmětné Dílčí služby rozhodující.
   4. Nepřihlášený zákazník současně na příslušné Stránce či v příslušné Aplikaci do příslušných polí vyplní své jméno a příjmení a emailovou adresu, na kterou mu budou ve formě Certifikátu zaslány požadované Informace.
   5. Nepřihlášený zákazník současně uhradí stanovenou Úplatu za objednávané Dílčí služby formou přímé úhrady za Dílčí služby (dále též jen „Přímá platba“), a to prostřednictvím některého z dostupných on-line platebních systémů, s nimiž Poskytovatel v době objednání příslušné Dílčí služby spolupracuje, přístupných prostřednictvím příslušné Stránky či Aplikace. Podmínkou objednání služby Přihlášeným zákazníkem je dostatečný Kredit pro Službu Čistý štít, tj. Kredit alespoň ve výši stanovené Úplaty za příslušné Dílčí služby. Takto učiněná objednávka dále též jen „Objednávka“.
  2. Potvrzení Objednávky. Příslušnou Objednávku Zákazníka Poskytovatel potvrdí tak, že:
   1. Přihlášenému zákazníkovi zpřístupní požadované Informace ve formě Certifikátu na emailovou adresu, ve složce „Historie“ jeho uživatelského účtu.
   2. Nepřihlášenému zákazníkovi zpřístupní požadované Informace emailem zaslaným na adresu, kterou Nepřihlášený zákazník jako příslušnou emailovou adresu uvedl v rámci Objednávky, a to ve formě odkazu umožňujícího stažení předmětného Certifikátu po dobu 24 hodin od zaslání předmětného emailu Poskytovatelem.
  3. Poskytování Dílčích služeb Příslušná Dílčí služba je Zákazníkovi poskytnuta:
   1. Přihlášenému zákazníkovi zpřístupněním požadované Informace ve formě Certifikátu na emailovou adresu, ve složce „Historie“ jeho uživatelského účtu.
   2. Nepřihlášenému zákazníkovi zpřístupněním požadovaných Informací emailem zaslaným na adresu, kterou Nepřihlášený zákazník jako příslušnou emailovou adresu uvedl v rámci Objednávky, a to ve formě odkazu umožňujícím stažení předmětného Certifikátu po dobu 24 hodin od zaslání předmětného emailu Poskytovatelem.
 4. Podmínky poskytování Dílčích služeb

  1. Prověření Centrální evidence exekucí. Dílčí služba Prověření centrální evidence exekucí je poskytována za dále uvedených podmínek:
   1. Dílčí služba Prověření Centrální evidence exekucí je poskytována nepřetržitě, pokud není Poskytovatelem rozhodnuto jinak nebo pokud není nezbytné její poskytování přerušit, a to zejména s ohledem na administrativní a udržovací práce, výpadky v dodávkách nezbytných služeb a médií a faktickou nemožnost dotčené služby v daném čase zajistit, a to zejména z důvodů na straně třetích osob. Zajištění přístupu k Dílčí službě Prověření Centrální evidence exekucí není závazkem Poskytovatele a ze strany Zákazníka na něj není právní nárok
   2. Poskytnuté Informace je Zákazník oprávněn použít pouze pro svoji potřebu.
   3. Poskytnuté Informace mají pouze informativní charakter, nemají povahu veřejné listiny a nemusí obsahovat veškeré aktuální údaje, přičemž jejich kompletnost a aktuálnost je závislá zejména na kompletnosti a aktuálnosti informací obsažených v příslušné evidenci.
   4. Poskytovatel upozorňuje, že v Centrální evidenci exekucí nejsou obsaženy údaje o exekucích vedených jinými orgány než soudními exekutory a nacházejí se v ní pouze údaje za období od roku 2008 dále.
   5. Poskytovatel upozorňuje, že vyhledávání Informací v Centrální evidenci exekucí je závislé na zadání příslušných vyhledávacích údajů (zejména a vedení příslušných údajů v předmětné evidenci a některé vyhledávací údaje nemusí být sami o sobě pro vyhledání příslušných informací dostatečné – například zadání rodného čísla pro vyhledání Informací o Subjektu údajů, která je fyzikou osobou, nemusí být úspěšné v případě, že předmětné rodné číslo není u příslušného zápisu v Centrální evidenci exekucí jako identifikační znak uvedeno – Poskytovatel tedy doporučuje v rámci Objednávky zadávat pokud možno co nejvíce relevantních údajů o příslušné Třetí osobě.
  2. Prověření Insolvenčního rejstříku. Dílčí služba Prověření Insolvenčního rejstříku je poskytována za dále uvedených podmínek:
   1. Dílčí služba Prověření Insolvenčního rejstříku je poskytována nepřetržitě, pokud není Poskytovatelem rozhodnuto jinak nebo pokud není nezbytné její poskytování přerušit, a to zejména s ohledem na administrativní a udržovací práce, výpadky v dodávkách nezbytných služeb a médií a faktickou nemožnost dotčené služby v daném čase zajistit, a to zejména z důvodů na straně třetích osob. Zajištění přístupu k Dílčí službě Prověření Insolvenčního rejstříku není závazkem Poskytovatele a ze strany Zákazníka na něj není právní nárok
   2. Poskytnuté Informace je Zákazník oprávněn použít pouze pro svoji potřebu.
   3. Poskytnuté Informace mají pouze informativní charakter, nemají povahu veřejné listiny a nemusí obsahovat veškeré aktuální údaje, přičemž jejich kompletnost a aktuálnost je závislá zejména na kompletnosti a aktuálnosti informací obsažených v příslušné evidenci.
  3. Prověření Registru neplatných dokladů. Dílčí služba Prověření Registru neplatných dokladů je poskytována za dále uvedených podmínek:
   1. Dílčí služba Prověření Registru neplatných dokladů je poskytována nepřetržitě, pokud není Poskytovatelem rozhodnuto jinak nebo pokud není nezbytné její poskytování přerušit, a to zejména s ohledem na administrativní a udržovací práce, výpadky v dodávkách nezbytných služeb a médií a faktickou nemožnost dotčené služby v daném čase zajistit, a to zejména z důvodů na straně třetích osob. Zajištění přístupu k Dílčí službě Prověření Registru neplatných dokladů není závazkem Poskytovatele a ze strany Zákazníka na něj není právní nárok.
   2. Poskytnuté Informace je Zákazník oprávněn použít pouze pro svoji potřebu.
   3. Poskytnuté Informace mají pouze informativní charakter, nemají povahu veřejné listiny a nemusí obsahovat veškeré aktuální údaje, přičemž jejich kompletnost a aktuálnost je závislá zejména na kompletnosti a aktuálnosti informací obsažených v příslušné evidenci.
  4. Prověření Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Dílčí služba Prověření Registru územní identifikace, adres a nemovitostí je poskytována za dále uvedených podmínek:
   1. Dílčí služba Prověření Registru územní identifikace, adres a nemovitostí je poskytována nepřetržitě, pokud není Poskytovatelem rozhodnuto jinak nebo pokud není nezbytné její poskytování přerušit, a to zejména s ohledem na administrativní a udržovací práce, výpadky v dodávkách nezbytných služeb a médií a faktickou nemožnost dotčené služby v daném čase zajistit, a to zejména z důvodů na straně třetích osob. Zajištění přístupu k Dílčí službě Prověření Registru územní identifikace, adres a nemovitostí není závazkem Poskytovatele a ze strany Zákazníka na něj není právní nárok.
   2. Poskytnuté Informace je Zákazník oprávněn použít pouze pro svoji potřebu.
   3. Poskytnuté Informace mají pouze informativní charakter, nemají povahu veřejné listiny a nemusí obsahovat veškeré aktuální údaje, přičemž jejich kompletnost a aktuálnost je závislá zejména na kompletnosti a aktuálnosti informací obsažených v příslušné evidenci.
  5. Prověření Databáze pátrací evidence Policie České republiky. Dílčí služba Prověření Databáze pátrací evidence Policie České republiky je poskytována za dále uvedených podmínek:
   1. Dílčí služba Prověření Databáze pátrací evidence Policie České republiky je poskytována nepřetržitě, pokud není Poskytovatelem rozhodnuto jinak nebo pokud není nezbytné její poskytování přerušit, a to zejména s ohledem na administrativní a udržovací práce, výpadky v dodávkách nezbytných služeb a médií a faktickou nemožnost dotčené služby v daném čase zajistit, a to zejména z důvodů na straně třetích osob. Zajištění přístupu k Dílčí službě Prověření Databáze pátrací evidence Policie České republiky není závazkem Poskytovatele a ze strany Zákazníka na něj není právní nárok.
   2. Poskytnuté Informace je Zákazník oprávněn použít pouze pro svoji potřebu.
   3. Poskytnuté Informace mají pouze informativní charakter, nemají povahu veřejné listiny a nemusí obsahovat veškeré aktuální údaje, přičemž jejich kompletnost a aktuálnost je závislá zejména na kompletnosti a aktuálnosti informací obsažených v příslušné evidenci.
 5. Další podmínky poskytování Služby Čistý štít

  1. Údaje Nepřihlášeného zákazníka. Nepřihlášený zákazník je při objednání Dílčí služby povinen zadat své pravé jméno a příjmení a případné další údaje nezbytné pro poskytování předmětné Dílčí služby a pro její vyúčtování a vystavení příslušného daňového dokladu.
  2. Změny rozsahu Služby Čistý štít. Poskytovatel je oprávněn rozsah poskytování Služby Čistý štít a/ nebo Dílčích služeb kdykoliv změnit, případně přestat poskytovat Službu Čistý štít a/ nebo kteroukoliv Dílčí službu.
  3. Přerušení provozu. Poskytovatel není povinen zajistit nepřetržitou funkčnost a provozování Služby Čistý štít a/ nebo Dílčích služeb a je oprávněn jejich provozování a poskytování kdykoliv přerušit, a to zejména s ohledem na administrativní a udržovací práce, výpadky v dodávkách nezbytných služeb a médií a faktickou nemožnost dotčené služby v daném čase zajistit, a to zejména z důvodů na straně třetích osob.
  4. Autorská práva. Služba Čistý štít a jednotlivé Dílčí služby a příslušné webové služby, mobilní aplikace a webové stránky jsou chráněny autorským právem Poskytovatele.
  5. Technická podpora Poskytovatele. Pro kontaktování technické podpory v případě nefunkčnosti Zákazník použije kontaktní formulář na Webu Mizar Lab na URL https://mizarlab.cz/podpora a/ nebo Webu Čistý štít na URL https://cistystit.cz/kontakt, a/ nebo kontaktní formulář Služby Čistý štít prostřednictvím příslušného webového rozhraní Stránky či Aplikace.
  6. Odpovědnost za vady. Právní úprava odpovědnosti Poskytovatele za vady poskytované služby se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména dále uvedenými ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku:
   1. § 1914 občanského zákoníku: Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.
   2. § 1916 občanského zákoníku: Dlužník plní vadně, zejména a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji. K projevu vůle, kterým zcizitel předem omezí zákonný rozsah svých povinností z vadného plnění, se nepřihlíží. Vzdá-li se nabyvatel předem svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho vůle písemnou formu.
   3. § 1920 občanského zákoníku: Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení nabyvatel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to nabyvatel oznámí bez zbytečného odkladu zciziteli. Kdo na sebe převedl právo k předmětu, o kterém ví, že zciziteli nepatří nebo že zcizitel není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.
   4. § 1921 občanského zákoníku: Nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Nevytkl-li nabyvatel vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel při předání věděl nebo musel vědět.
   5. § 1922 občanského zákoníku: Jakmile nabyvatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat. Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.
   6. § 1923 občanského zákoníku: Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
   7. § 1924 občanského zákoníku: Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  7. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Zákazník může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti Poskytovatele za vady na adrese sídla Poskytovatele nebo prostřednictvím webového formuláře Webu Mizar Lab, na URL https://mizarlab.cz/reklamace a/ nebo kontaktní formulář Služby Čistý štít prostřednictvím příslušného webového rozhraní Stránky či Aplikace.
  8. Neposkytnutí Dílčí služby. Poskytovatel není povinen Dílčí službu poskytnout a je oprávněn její poskytnutí kdykoliv odmítnout, a to zejména ve vztahu k osobám, které dříve porušily své povinnosti ve vztahu k Poskytovateli a/ nebo dobré mravy.
  9. Odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že pokud došlo ze strany Poskytovatele k úplnému poskytnutí Zákazníkem objednaných Dílčích služeb, nemůže zákazník od příslušné smlouvy o poskytnutí dotčených Dílčích služeb odstoupit. V opačném případě může Zákazník, který je spotřebitelem, od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření.
  10. Postoupení pohledávky. Poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých případných pohledávek za Zákazníkem.
 6. Zpracování osobních údajů

  1. Právní úprava poskytování osobních údajů. Poskytovatel při zpracování osobních údajů Zákazníka postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
  2. Zpracování osobních údajů poskytovatelem. V rámci poskytování Služby Čistý štít a/ nebo Dílčích služeb je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Zákazníkem prostřednictvím webového rozhraní přístupného na webové stránce URL https://mizarauth.cz a/ nebo Webu Čistý štít na URL, a/ nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací (dále též jen „Osobní údaje“) nebo prostřednictvím Stránek a Aplikací.
  3. Oprávněnost zpracování osobních údajů. Výše uvedené zpracování Osobních údajů Poskytovatelem je oprávněné, neboť je nebytné pro poskytování Služby Čistý štít a/ nebo Dílčích služeb Poskytovatelem.
  4. Ochrana oprávněných zájmů. Nad rámec zpracování Osobních údajů v rozsahu nezbytném pro poskytování Služby Čistý štít a/ nebo Dílčích služeb může Poskytovatel příslušné Osobní údaje zpracovávat pro ochranu oprávněných zájmů Poskytovatele nebo třetích osob dle zákonných požadavků na zpracovávání Osobních údajů.
  5. Informace o zpracování osobních údajů. Pokud Zákazník předal Poskytovateli za účelem poskytnutí Služby Čistý štít a/ nebo Dílčích služeb Osobní údaje jiných fyzických osob, je Zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o příslušném zpracování Osobních údajů. V opačném případě se Zákazník zavazuje Poskytovatele odškodnit za Poskytovateli případně vzniklou škodu.
  6. Další informace o nakládání s osobními údaji. Další informace o nakládání s Osobními údaji Poskytovatel zveřejňuje na Webu Mizar Lab, na URL https://mizarlab.cz/gdpr.
 7. Změny obchodních podmínek

  1. Změny obchodních podmínek. Produktové obchodní podmínky služby Čistý štít je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit, a to vůči Zákazníkovi se zřízeným Uživatelským účtem Mizar ID dle Obchodních podmínek Uživatelského účtu Mizar ID s účinností nejdříve 15 dní poté, co jej Poskytovatel o příslušné změně informoval e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu tvořící Uživatelské jméno takového Zákazníka a vůči ostatním Zákazníkům s okamžitou účinností od zveřejnění příslušné změny prostřednictvím Stránek a/ nebo Aplikací.
 8. Závěrečná ustanovení

  1. Účinnost. Tyto Produktové obchodní podmínky služby Čistý štít nabývají účinnosti dne 1. 11. 2022.
  2. Rozhodné právo. Práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka související se Službou Čistý štít a/ nebo s Dílčími službami se řídí právem České republiky.
  3. Příslušnost soudů. K rozhodování případných sporů Poskytovatele a Zákazníka souvisejících se Službou Čistý štít a/ nebo s Dílčími službami jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy České republiky.
  4. Mimosoudní řešení sporů. Případné spory související se Službou Čistý štít a/ nebo s Dílčími službami lze řešit i mimosoudní cestou.
  5. Řešení sporů Českou obchodní inspekcí. Zákazník se v rámci řešení případného sporu může obrátit i na Českou obchodní inspekci (internetová adresa www.coi.cz) nebo využít kontaktní platformu www.evropskyspotrebitel.cz).
  6. Živnostenská kontrola. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad.
  7. Kontrola nakládání s osobními údaji. Kontrolu nakládání s příslušnými osobními Údaji zpracovanými Poskytovatelem vykonává Úřad na ochranu osobních údajů.
  8. Kontaktní email poskytovatele. Kontaktní emailovou adresou Poskytovatele je adresa [email protected].